dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-11-27 Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-11-27 Remiss avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)
  Mottagare: Finansdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-31 Yttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och upphävande av direktiv 2000/84/EG
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-30 Remiss av Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-29 Remiss av Konsekvensutredning för upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flytplatser (NV 2008:6)
  Mottagare: Övriga instanser
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-24 Avrapportering av uppdrag i Energimyndighetens regleringsbrev 2018 Klimatanpassning
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
 • 2018-10-23 Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning"
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-16 Yttrande angående remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-09 Yttrande angående EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
 • 2018-10-02 Yttrande avseende utredningen Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses”, SOU 2017:34
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 5 6 7 > >>