dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-09-11 Remiss angående Energimarknadsinspektionens rapporter Ei (R2018:03), Ei (2018:04), Ei (R2018:05)
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-11 Yttrande angående remiss av rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-10 Yttrande angående Naturvårdsverkets Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-08-21 Yttrande angående förslag om koldioxidnormer för tunga fordon
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-07-11 Remiss angående förordningsändringar med anledning av ny vägtrfikdatalag m.m
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-06-26 Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalier
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-06-15 Statsstödsanalys av författningsförslagen i Energimyndighetens rapport ER 2018:06 och utredning av samhällsekonomiska konsekvenser
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
 • 2018-05-31 Plan för referensgrupp 2018–2021-Uppdrag att stödja nationella demonstrationsplattformen Smart City Sweden
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
 • 2018-05-29 Remiss angående Europeiska kommissionens förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av online baserade förmedlingstjänster
  Mottagare: Utrikesdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-05-29 Yttrande angående remiss av Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning - M2018/00176/KI
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 5 > >>