dcsimg
Fritext
Kategori
År
Mottagare
Senast rapporterade
 • 2018-10-16 Yttrande angående remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-10-09 Yttrande angående EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
 • 2018-10-02 Yttrande avseende utredningen Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses”, SOU 2017:34
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-18 Remiss av förslag till vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och användning av organiska lösningsmedel för ett bättre genomdörande av industriutsläppsdirektivet
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-11 Remiss angående Energimarknadsinspektionens rapporter Ei (R2018:03), Ei (2018:04), Ei (R2018:05)
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-11 Yttrande angående remiss av rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-10 Yttrande angående Naturvårdsverkets Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-09-10 Yttrande på remiss COM (2018) 375 och dess tillhörande förordningar
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-08-21 Yttrande angående förslag om koldioxidnormer för tunga fordon
  Mottagare: Miljö -och energidepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
 • 2018-07-11 Remiss angående förordningsändringar med anledning av ny vägtrfikdatalag m.m
  Mottagare: Näringsdepartementet
  Dokumenttyp: Remissyttranden
1 2 3 4 5 > >>